Prośba o 1% darowizny

 

Mamy możliwość uzyskania 1% od podatku na naszą świetlicę środowiskową, za pośrednictwem: Stowarzyszenia Charytatywno – Opiekuńczego im. Bł. M.Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach. Numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000298747 Ważne, by napisać cel darowizny – Świetlica Środowiskowa bł. M. Teresy z Wrocławia. Bardzo prosimy o wsparcie nas i o rozgłos w środowisku znajomych i rodziny. Wdzięczne Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame i kierownik świetlicy Iwona Krawczyk.

Jesteś tutaj

Regulamin funkcjonowania Świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

BŁ. MATKI TERESY WE WROCŁAWIU

 

 

1. Organem prowadzącym Świetlicę Środowiskową  jest Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de               

    Notre Dame we Wrocławiu

2. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą udzielającą wsparcia popołudniowego.

3. Jako placówka wsparcia popołudniowego, która działa w najbliższym środowisku lokalnym dziecka:

 1. wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
 2. zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
 3. współpracuje ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

4. Świetlica prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:

 1. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
 2. zajęcia profilaktyczne,
 3. zajęcia korekcyjne, kompensacyjne,
 4. indywidualna praca z dzieckiem,
 5. pomoc w nauce,
 6. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych a w miarę potrzeb i możliwości może prowadzić wycieczki, biwaki, kolonie, zimowiska, obozy  także w dni wolne od pracy,
 7. współpracę z rodziną dziecka,

5. Świetlica, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. poszanowaniem praw dziecka,
 3. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 4. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
 5. potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
 6. poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego.

6. Prawa i obowiązki wychowanków i wychowawców zawarte są w konstruowanym wspólnie 

    tzw. “Kontrakcie”.

 

7. Świetlica przyjmuje dzieci na prośbę dziecka (za zgodą rodzica), wniosek rodzica (zgoda),

     lub opiekuna prawnego, sądu, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, do której dziecko

     uczęszcza,  poradni psychologiczno- pedagogicznej.

8 .Świetlica pracuje we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 14-18.

9. Wychowankowie Świetlicy, w zależności od potrzeb, korzystają ze wszystkich lub wybranych

     form zajęć.

10. Wychowankowie uczęszczają na zajęcia codziennie lub sporadycznie, dobrowolnie.

11. Pracownicy Świetlicy są zobowiązani do:

 1. tworzenia dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
 2. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
 3. zapewnienia poczucie bezpieczeństwa,
 4. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce,
 5. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
 6. uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
 7. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
 8. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 9. kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,
 10. przygotowania dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,
 11. wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,
 12. uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami.

12. Świetlica w zależności od potrzeb może zatrudnić specjalistów o następujących

       kwalifikacjach:

 1. wychowawców-absolwentów lub studentów studiów wyższych o preferowanych kierunkach: pedagogika, psychologia i nauki społeczne w zakresie o specjalności resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 2. pedagogów-absolwentów  lub studentów wyższych studiów magisterskich,
 3. psychologów-absolwentów lub studentów wyższych studiów magisterskich,
 4. terapeutów-osoby posiadające udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki,

13. Pracownicy zatrudnieni w placówce powinni wykazywać należytą postawę i dawać dobry

      przykład dzieciom.

 

14. Wychowawca zobowiązany jest do organizowania pracy w grupie dzieci, a także do pracy

       indywidualnej z dzieckiem.

 

15. Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka.

 

16. Pracownicy Świetlicy prowadzą dziennik zajęć i inną niezbędną dokumentację dotyczącą

       dziecka.

 

17. Świetlica współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz

      dziecka i rodziny.